Hướng dẫn xây dựng hồ sơ Grant
🏴‍☠️

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ Grant

🥷 Dành cho các bạn viết PHẦN MỀM

Xây dựng phần mềm trên Crypto đã khó nhưng tìm kiếm mô hình kinh doanh cho phần mềm trên Crypto lại càng khó hơn. Nhưng, có rất nhiều phần mềm cần phải được viết ra dù chưa rõ kinh doanh như thế nào VÌ CÓ NHIỀU NGƯỜI SẼ CẦN TỚI NÓ.

Một số ví dụ tham khảo:

 • Một bộ thư viện react-hook dành cho Solana là 1 thứ cần PHẢI CÓ vì nếu thiếu nó thì phát triển UI trên Solana sẽ khó? → Xin grant là 1 giải pháp.
 • Một bộ Figma UIKit tiêu chuẩn cho phát triển web3 project là cần thiết vì nó đẩy nhanh tốt độ thiết kế phần mềm, lấy nguồn lực đâu để làm? → Xin grant !
 • Một SDK để kết nối Solana với Facebook / Twitter / Gmail / … là cần thiết nếu ta muốn web3 trở nên phổ biến, nhưng tiền đâu để làm? → Xin grant !
 • Phát triển Game thì ai cũng cần 1 bộ sinh số ngẫu nhiên, nhưng tiền đâu để làm nếu chưa nghĩ ra kiếm tiền từ nó thế nào? → Xin grant !

Grant là khoản tiền dành cho việc phát triển những App hoặc Development toolkit dù chưa hoặc sẽ chẳng bao giờ có mô hình kinh doanh nhưng đem lại giá trị cho cộng đồng. Một số gợi ý trong cách thiết kế hồ sơ:

 • Dù giới hạn của Grant là $10k, nhưng bạn nên chia ý tưởng của mình thành nhiều phase và xin các grant từ nhỏ tới lớn. Tốt nhất là hãy bắt đầu với các grant $1-3k để có thể phác thảo ý tưởng và xây dựng được MVP.
 • Trong phần KPI bạn nên ghi rõ sẽ support cải tiến trong khoảng bao lâu sau khi viết xong (vd: 6-12 tháng) và có 1 kế hoạch nhất định phổ biến nó tới cộng đồng (vd: hợp tác với superteam tổ chức 3 buổi community call tại Discord và Twitter Space để giới thiệu về dự án)
 • Trong hồ sơ bạn nên ghi rõ Milestone theo 2 tuần hoặc 1 tháng và ghi rõ sẽ update các Milestone tới cộng đồng thông qua kênh nào.

Chú ý: mã nguồn của các phần mềm xin Grant nên là mở, dùng license MIT.

Dưới đây là 1 số ví dụ Grant application thành công:

💡
Tên: Wagmi.bio Số tiền: $4,500 Mô tả: This website will generate a shareable link for your solana wallet through which anyone can pay you directly directly from their browser wallets KPI: We would consider ourselves as a successful project if we onboard at least 10,000 people in the Solana ecosystem Milestones: UI/UX Designing — We are more than capable enough to develop the application but we would need a good designer to make our project shine ($2000) Domain Name — Our project heavily relies on people remembering this platform while they have to receive payments for which we would need a premium domain ($500) [Registration and Renewal] Marketing after the launch — We are hoping to onboard at least 10,000 or more people onboarded in the Solana ecosystem for which we would need to market our product in multiple places ($2000)
💡
Tên: Solwarp Số tiền: $3000 Mô tả: High performance, easy to use and feature-rich Solana SDK for Python. KPI: Superteam members will be the first beta testers and updates about each release will be informed on Discord and Twitter. Milestones: - Full support for Solana's JSON RPC - Web3 authorization - Utility functions to work with NFTs & Storing data on chain - Easy and detailed docs for beginners - Optimized code for the best performance - Strong error handling with helpful error messages to fix them - Active community support

📣 Dành cho các bạn làm NỘI DUNG

Các Grant nội dung ở Solana tập trung vào việc phục vụ cộng đồng LẬP TRÌNH VIÊN,

Các nội dung có thể là các bài phân tích, các tutorial hoặc hướng dẫn sử dụng công nghệ.

Dưới đây là 1 số ví dụ Grant đã được duyệt:

 • SolanaPay Market Research, $1,500
 • 1 minute video for Germany Solana Hacker Station, $4,000
 • Intro Video for Superteam Germany, $2,000
 • State of DeFi on Solana, 2022
 • Analyzing the adaptations/pivots/growth DeFi protocols have adopted during this market meltdown.

  Written a quality piece of at least 1,000 words with clear and concise writing style.

  1. Complete a comprehensive writing with supporting stats and numbers.

  2. Highlight 3-4 DeFi protocols on Solana and the innovation they're bringing

📣 Dành cho các bạn làm CỘNG ĐỒNG

Solana không thể sống thiếu cộng đồng dù là builder, marketer, developer …

Chính vì vậy việc xây dựng các sự kiện cộng đồng cũng là những hoạt động được khuyến khích và có thể xin grant.

Dưới đây là 1 số ví dụ Grant đã được duyệt:

Name
Description
KPI
Milestones
Amount
Rust for Solana
The idea is to onboard as many people into Solana ecosystem with the help of our ongoing Rust study group
1. Recording of the videos of the sessions conducted by us to be uploaded on YouTube 2. Two projects/contracts deployed on the Solana testnet 3. Blogs and content on Solana to be published by the people part of the study session
1. Help people onboard into Solana ecosystem through our Rust study sessions 2. Help women onboard into the Solana ecosystem with the help of Phoenix Guild community 3. Help people to write smart contracts on Solana 4. Develop atleast two projects/contracts on Solana in Rust 5. Create bounties for people for : a. Writing and publishing blogs on Solana, that will act as a resource for Solana developer community b. People writing smart contracts and deploying in Solana testnet, this will help onboard more developers into the Solana ecosystem c. Special women specific bounties for writing blogs or writing Rust contracts. 6. Grow the Youtube channel through the study session contents that will also feature Superteam’s SolaRazr grant (World needs to know who is supporting us 😊) 7. If possible, conduct guest speaker sessions where experienced Solana developer may come and take a session. The team: Our strong core team comprises of Sweta Shaw (as lead), Gnana Lakshmi (Phoenix Guild lead & Questbook content creation lead) & Almas (Marketing liaisons). Each of them competent in their own skills and fields have come together to uplift the Solana developer community. Twitter handles: Sweta Shaw: https://twitter.com/swetashaw_ Gnana Lakshmi: https://twitter.com/gyanlakshmi Almas: https://twitter.com/titaniumals
$3,000
De_Plan
A Decentralized community of Design, Architecture and Planning professionals providing services for private clients, cities, creative agencies and Web3 Design Needs.
1. Total Active Members 2. Projects Under Consideration (PUC) 3. Projects Initiated (PIn)
1. Active community of 50+ members. 2. A well defined on-boarding process, payment process and a Community handbook 2. At least 3 client-facing projects initiated on the community. 3. At least 1 internal project initiated in the community.
$USDC 9,500

Tiếp theo:

💰 Làm gì sau khi nhận được Instagrant?